Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach aplikacji JAWA

ADMINISTRATOR DANYCH
Na podstawie Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO wskazujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Jawa Radliński Szymanek Spółka Jawna z siedzibą w: ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa („Administrator”).
Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy: e-mail kontakt.rodo@siecjawa.pl;
tel. 22 39 77 555.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1) Prowadzimy działania mające na celu przedstawianie Państwu personalizowanej komunikacji marketingowej, w tym ofert i rekomendacji oraz treści poradnikowych. Komunikację dobieramy do indywidualnych cech Uczestnika Klubu, bazując na danych takich jak wiek, płeć oraz historia i preferencje zakupowe. Dbamy o to, by nasze oferty i propozycje dopasowane były do potrzeb i sytuacji oraz wieku danego Uczestnika.
• podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa będąca podstawą uczestnictwa w programie, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) Wykorzystujemy dane o aktywności zakupowej i historii zakupów po to, żeby niektóre oferty kierować w pierwszej kolejności do najbardziej aktywnych Uczestników Klubu.
• podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa będąca podstawą uczestnictwa w programie, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
3) Dzięki temu, że podają Państwo nam swój adres e-mail oraz numer telefonu możemy prowadzić stałą komunikację, informując o ofertach oraz przekazując porady, wskazówki czy rekomendacje.
• podstawą prawna jest wyrażona przez Państwa zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) upoważniony do tego personel Administratora,
2) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane w ramach klubu MOJA JAWA przetwarzamy przez czas trwania umowy będącej podstawą uczestnictwa w programie, w tym do czasu rezygnacji Uczestnika z udziału w Klubie. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zrezygnować z uczestnictwa w Klubie, jego dane usuniemy
w terminie 30 dni od dnia przekazania nam tej informacji – to czas operacyjny potrzebny nam na prawidłowe usunięcie danych z naszych baz.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową);
2) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem na adres siedziby Spółki, tj. ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa, na adres e-mail: kontakt.rodo@siecjawa.pl lub pod następującym numerem telefonu: 22 39 77 555.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W klubie MOJA JAWA podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w nim.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jednakże będą profilowane w celu przedstawianie personalizowanej komunikacji marketingowej, w tym ofert i rekomendacji oraz treści poradnikowych. Komunikację dobieramy do indywidualnych cech Uczestnika Klubu, bazując na danych takich jak wiek, płeć Uczestnika oraz historia i preferencje zakupowe.

Więcej informacji znajdą Państwo w odpowiednich regulaminach i dokumentach, dostępnych na stronie https://strona.drogeriejawa.pl/aplikacja