REGULAMIN APLIKACJI JAWA

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Członkostwo i uczestnictwo w programie lojalnościowym aplikacja Jawa (zwanym dalej zamiennie Klubem, Programem, Aplikacją Jawa albo Aplikacją) jest dobrowolne, bezpłatne i nie obliguje Uczestników programu do żadnych świadczeń wobec Organizatora tj. Jawa Radliński Szymanek Spółka Jawna; ul. Gierdziejewskiego 7; 02-495 Warszawa, prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440536, NIP 522-300-13-35, zwana dalej Organizatorem lub Drogeria Jawa.
2. Celem, dla którego stworzono aplikację Jawa jest wyróżnienie lojalnych Klientów Sieci Drogerii Jawa. Aplikacja Jawa ma na celu umożliwienie Uczestnikom korzystanie z ofert handlowych, komunikacji marketingowej lub treści poradnikowych, dopasowanych przez Drogerie Jawa do preferencji Uczestników.
3. Adres Organizatora, to: Jawa Radliński Szymanek Spółka Jawna; ul. Gierdziejewskiego 7; 02-495 Warszawa, tel. 22 39 77 555; e-mail: biuro@siecjawa.pl.
4. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności w oparciu o:
a. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 z dnia 2018.05.29),
b. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 z dnia 2019.01.21),
c. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 z dnia 2019.01.23),
d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Regulamin aplikacji Jawa, jak i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach programu są dostępne na stronie internetowej https://strona.drogeriejawa.pl/aplikacja/.
6.Aplikację Jawa można pobrać od dnia 23.10.2019 r.
7. Programem lojalnościowym objęte są jedynie produkty oferowane przez sklepy, które wymienione zostały na stronie internetowej https://strona.drogeriejawa.pl/aplikacja/.

§2
ZASADY UCZESTNICTWA

1. Aplikację Jawa mogą pobrać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych) i będące konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Osoby fizyczne spełniające wymagania opisane w ust. 1, które pobiorą aplikację Jawa, są w dalszej części Regulaminu zwane Użytkownikami.
3. Użytkownicy aplikacji Jawa mają dostęp do specjalnych promocji, w ramach których promowane będą produkty w niższych cenach, przedstawiane będą treści inspiracyjno-poradnikowe biorąc pod uwagę wiek, płeć, potrzeby Użytkowników, jak również bazując na historii dokonanych przez Użytkowników zakupów.
4. Użytkownik może pobrać aplikację Jawa w dowolnie wybranym okresie.
5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptacji jego postanowień.
6. W celu skorzystania z korzyści wynikających z aplikacji Jawa, Użytkownik zobowiązany jest pobrać aplikację mobilną na swoje urządzenie przenośne.
7. Organizator komunikuje się z Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Jawa oraz mailingu lub powiadomień push lub smsów. Aby Organizator dopasował dla Użytkowników właściwą i spersonalizowaną promocję konieczne jest przeanalizowanie przez Organizatora zakupów dokonywanych przez Uczestników.
8. W celu rejestracji i założenia konta w aplikacji Jawa wymagane jest od Użytkownika podanie danych w zakresie:
• Imię i Nazwisko.
• Adres e-mail.
• Numer telefonu.
• Kod pocztowy.
• Miejscowość.
• Data urodzenia.
• Hasło.

9. Użytkownik, który posiada już konto w aplikacji JAWA, loguje się do niego w pierwszej kolejności przy użyciu Aplikacji mobilnej Jawa.
10. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w formularzu zgłoszeniowym wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych Użytkownik oraz dokonywania ich niezwłocznej aktualizacji, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania obowiązków określonych niniejszym Regulaminem.
12. Organizator może dopuścić okresowo bądź permanentnie korzystanie z innych niż Aplikacja mobilna Jawa sposobów na przystąpienie bądź korzystanie z funkcjonalności aplikacji Jawa. Powyższe wymaga uprzedniego poinformowania Użytkowników i potencjalnych Użytkowników o tym fakcie za pośrednictwem strony internetowej https://strona.drogeriejawa.pl/aplikacja/.
13. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika zostały określone w odrębnym dokumencie dostępnym na stronie internetowej: https://strona.drogeriejawa.pl/aplikacja/.

§3
KARTA WIRTUALNA

1. Po pobraniu aplikacji, Użytkownik uprawniony będzie do korzystania z Wirtualnej Karty Użytkownik (zwanej dalej Kartą Klienta lub Kartą Wirtualną lub Kartą Programu lub Wirtualną Kartą Programu), która stanowić będzie jednocześnie unikalny kod Użytkownik. Karta nie ma postaci zmaterializowanej, nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego i może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Wydanie karty jest bezpłatne.
3. Użytkownik uprawiony jest do posiadania tylko jednej Karty.
4. Wirtualna Karta Uczestnika będzie uwidoczniona w Aplikacji Mobilnej  Jawa i będzie powiązana z kontem Użytkownika. Na Karcie odnotowane będą uprawnienia przyznawane Użytkownik w związku z korzystaniem z Aplikacji.
5. Aktywacja Karty nastąpi z chwilą zarejestrowania Użytkownika w Aplikacji Mobilnej  Jawa, a jej ważność upływa wraz z rezygnacją z użytkowania aplikacji.
6. Organizator na Wirtualnej Karcie Użytkownik będzie zapisywał informacje, których przedmiot stanowić będzie aktywność konsumencka Użytkownika aplikacji Jawa, będącego dysponentem Karty. Na informacje, o których mowa powyżej składać się będą: zakupione produkty oraz częstotliwości dokonywania zakupów. Na podstawie powyższych danych Organizator podejmie działania mające na celu przygotowanie promocji dla Użytkownika aplikacji Jawa.
7. Organizator może przygotować promocję w oparciu o dane osobowe Użytkownika, które ten przekaże podczas rejestracji aplikacji Jawa.
8. Użytkownik może posługiwać się Kartą Programu wyłącznie w Aplikacji mobilne Jawa, podczas każdych zakupów, których dokonuje w Drogeriach Jawa. W tym celu Użytkownik powinien przedstawić do zeskanowania Wirtualną Kartę Programu kasjerowi.

§4
UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW

1. Poprzez pobranie aplikacji Jawa, Organizator umożliwi Uczestnikom zakup oznaczonych produktów w wybranym przez Organizatora czasie.
2. Towary objęte będą daną promocją, jeśli produkty te będą dostępne w drogerii Organizatora w chwili zakupu. Organizator nie gwarantuje Uczestnikowi stałej dostępności wszystkich produktów, we wszystkich swoich drogeriach.
3. Rabaty przyznane poszczególnym Uczestnikom nie podlegają kumulacji z innymi rabatami, które Użytkownik może uzyskać w drogerii Organizatora i nie będą podlegają wymieniane na gotówkę. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeśli Organizator zastrzegł inne warunki co do danej promocji.
4. Jeśli Użytkownik nie skorzysta z promocji wówczas uprawnienia mu przysługujące w związku z dana promocją ulegają przepadkowi.
5. Postanowienia Regulaminu dotyczące promocji stosuje się odpowiednio do innych specjalnych promocji, chyba że w treści odpowiednich regulaminów dotyczących tych specjalnych promocji wprowadzono takie postanowienia. Aktualne regulaminy promocji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Organizator będzie zamieszczał na stronie internetowej: https://strona.drogeriejawa.pl/aplikacja/.

§ 5
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące aplikacji Jawa mogą być zgłaszane: pisemnie na adres Organizatora, pocztą elektroniczną na adres: klubmojajawa@siecjawa.pl i mogą być zgłaszane przez Użytkowników przez cały okres obowiązywania Programu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jego zakończenia.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, jego dane kontaktowe.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, Organizator może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie danych, które przyczynia się do jej rozpatrzenia.
4. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego reklamacja została przesłana.
6. Organizator nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§6
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z aplikacji Jawa. Aby dokonać skutecznej rezygnacji Użytkownik zobowiązany jest wysłać pisemną rezygnację uczestnictwa w programie na adres Organizatora, pocztą elektroniczną na adres: klubmojajawa@siecjawa.pl.
2. Odinstalowanie przez Użytkownika Aplikacji Jawa z urządzenia mobilnego nie jest równoznaczne z rezygnacją z jej funkcjonalności, w tym związanej z Użytkownikiem aplikacji.
3. Złożenie skutecznej rezygnacji z użytkowania aplikacji Jawa obliguje Organizatora do odnotowania tego faktu w swoich systemach informatycznych i bazach danych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia przez Organizatora informacji o rezygnacji przez Użytkownika.

§7
POZBAWIENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Organizatorowi przysługuje prawo:
a) pozbawienia Użytkownik możliwości dalszego udziału korzystania z aplikacji w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
b) zablokowania możliwości ponownego przystąpienia do programu Jawa Użytkownikowi, który wcześniej został pozbawiony uczestnictwa w Programie zgodnie z treścią lit. a) powyżej.
2. Zakończenie uczestnictwa w aplikacji Jawa zarówno poprzez pozbawienie Użytkownika możliwości dalszego uczestnictwa, jak i wskutek złożenia przez Użytkownika oświadczenia woli o rezygnacji w Programie, powoduje utratę nabytych przez Użytkownika uprawnień i przywilejów, wynikających z posiadania aplikacji Jawa.
3. O pozbawieniu uczestnictwa, Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez Użytkownik adres e-mail lub sms-em.

§8
ZAWIESZENIE ORAZ ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

1. Organizator jest uprawniony do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, z ważnych przyczyn, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 14- dniowego terminu w formie elektronicznej lub sms na wskazane przez Uczestnika adres e-mail bądź nr telefonu.
2. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności: zmianę w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, mającą jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie Programu, istotną zmianę sytuacji ekonomicznej, handlowej bądź marketingowej Organizatora.
3. W przypadku zawieszenia bądź zakończenia Programu Uczestnikom nie będą przyznawane profity związane z udziałem w Programie. W przypadku zawieszenia Programu profity związane z uczestnictwie w Programie nie będą przyznawane do czasu wznowienia Programu.

§9
ZMIANY REGULAMINU

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, m.in. w celu zapobiegania nadużyciom, zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania aplikacji Jawa, uproszczenia i usprawnienia funkcjonowania aplikacji Jawa bądź z innych ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub aplikacji Jawa.
2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach niniejszego Regulaminu w sklepach należących do Drogerii Jawa oraz poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie: https://strona.drogeriejawa.pl/aplikacja/.
3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Regulaminu, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania.
4. Organizator jest uprawniony w szczególności do zmian w Załączniku 1 – Liście sklepów realizujących ofertę aplikacji Jawa. Lista znajduje się na stronie internetowej: https://strona.drogeriejawa.pl/znajdzdrogerie/. Zmiana Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany Regulaminu.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Materiały reklamowo-promocyjne nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 kc, ale zaproszenie do zawarcia umowy i mają charakter jedynie informacyjny.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji uprawnień wynikających z użytkowania
w aplikacji Jawa, w tym za brak potwierdzenia zakupu na Karcie Programu, a także za jej niedziałanie lub inne wadliwe działanie.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 roku.