REGULAMIN KONKURSU
„INSPIRACJE MIESIĄCA”

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Jawa Radliński Szymanek Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa („Organizator”), prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440536, NIP: 5223001335, REGON: 146395940.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje zasady i warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

§ 2
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która jest użytkownikiem aplikacji JAWA (zwany dalej „Uczestnikiem”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz jego krewni lub powinowaci, w tym ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z tymi pracownikami w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz usunięcia Uczestników biorących udział w Konkursie, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

§ 3
Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpocznie się dnia 07 września 2021 roku i będzie trwał cyklicznie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Organizator zastrzega, że Komisja oceniająca Zadania Konkursowe wyłoni zwycięzcę Zadania konkursowego pod warunkiem, że do Konkursu przystąpi co najmniej 15 Uczestników Konkursu.
3. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego. Zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”) polega na wykonaniu przez Uczestnika zdjęcia/ stworzeniu pracy fotograficznej na temat, który został przez Organizatora ogłoszony w danym miesiącu za pomocą kanałów on-line, tj. strony internetowej Organizatora, social media Organizatora, mailingu skierowanego przez Organizatora oraz informacji zawartych w module konkursowym aplikacji  JAWA.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) posiadanie przez Uczestnika konta w aplikacji JAWA;
b) wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego opublikowanego przez Organizatora w zakładce konkursowej INSPIRACJE MIESIĄCA zawartego w aplikacji JAWA poprzez opublikowanie w nim Zadania Konkursowego oraz wypełnienie pół formularza pozwalających na identyfikację Uczestnika,
b) zapoznanie się z Regulaminem;
c) wykonanie Zadania konkursowego, zgodnie z treścią § 3 ust.2.
5. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania, bez ograniczeń ilościowych co do ilości zgłaszanych Zadań Konkursowych.
6. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszenia Zadania Konkursowego za pośrednictwem lub w imieniu osoby trzeciej.

§ 4
Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Wybór zwycięzców nastąpi przez powołaną w tym celu Komisję Konkursu. Ocena Komisji ma charakter obiektywny.
2. Komisja oceniająca Zadania Konkursowe, nie później niż w terminie pierwszych 5 dni roboczych miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono Zadanie Konkursowe na dany miesiąc, wyłoni 3 ZWYCIĘZCÓW MIESIĄCA, którzy są autorami najbardziej oryginalnych, ciekawych, kreatywnych i zbieżnych z tematyką Zadania Konkursowego prac.
3. Komisja opublikuje prace 3 ZWYCIĘZCÓW MIESIĄCA w aplikacji JAWA.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Organizator skontaktuje się ze ZWYCIĘZCAMI MIESIĄCA za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. ZWYCIĘZCA MIESIĄCA w terminie 3 dni roboczych od momentu poinformowania przez Organizatora o wygranej w Konkursie, jest zobowiązany do udostępnienia Organizatorowi swoich danych, które umożliwią wysłanie przesyłką kurierską nagrody. Brak kontaktu ze strony Uczestnika w wyżej zakreślonym terminie oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.

§ 5
Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest pakiet kosmetyków
2. Nagroda w Konkursie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza z przyczyn zależnych od Zwycięzcy lub zdarzeń siły wyższej.
5. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem, ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, Organizator ma prawo odmówić wręczenia Nagrody.

§ 6
Reklamacje

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem, Uczestnik powinien poinformować Organizatora.
2. Uczestnik ma prawo zgłaszać pisemne reklamacje związane z realizacją Konkursu na adres ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. Od decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.
4. Przedmiotem ani podstawą reklamacji nie może być ocena, podjętej przez Komisję decyzji, co do wyboru zwycięzcy Konkursu.

§ 7
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników biorących udział w Konkursie przetwarzane będą na podstawie zgody Uczestnika, w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”. Dane będą przetwarzane także w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom: pracownikom Administratora upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, bankom, jak również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz przechowywania związanych z nim dokumentów rozliczeniowych.
5. Uczestnikom przysługuje prawo:
a) dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych,
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
7. Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi (zgłoszenia go do Konkursu poprzez umieszczenie Zadania Konkursowego w formularzu zgłoszeniowym) Uczestnik udziela Organizatorowi wyłącznej, przenaszalnej, z prawem udzielania sublicencji, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z Dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Z tą samą chwilę Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z Dzieła w celach określonych w Regulaminie.

§ 8
Prawa autorskie

1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich Utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631, t.j.), które powstały w związku z wykonaniem Zadania konkursowego.
2. Uczestnik oświadcza, że treść Utworu nie narusza w żaden sposób praw ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych do Utworu, utwory nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie przeniósł majątkowych praw autorskich do Utworu na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z pracy konkursowej, jak również że posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Zadania konkursowego oraz ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń, zobowiązuje się również zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
3. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Zadania konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora nastąpi zgodnie z Regulaminem i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.
4. Zwycięzca, bez dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za przyznaną Nagrodę, udziela Organizatorowi niewyłącznych licencji oraz zezwolenia i zgody na korzystanie i rozporządzanie utworem stworzonym w ramach Zadania Konkursowego, według uznania Organizatora, na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych poniżej oraz w zakresie prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do zadań konkursowych bezterminowo oraz bez ograniczeń terytorialnych.
5. Organizator jest uprawniony do korzystania i rozporządzania utworem stworzonym w ramach Zadania Konkursowego, według swojego uznania, w tym dla celów komercyjnych lub promocyjnych albo reklamowych, na następujących polach eksploatacji:
a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części -wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
b)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową w całości lub w części utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
c)w zakresie rozpowszechniania Utworu, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt b),
d) publicznego wykonania, wystawienia, odtworzenia, nadawania i reemitowania a także publicznego udostępniania Zadania konkursowego, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie lub Intranecie;
e)wykorzystania Zadania konkursowego do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora bez ograniczenia, poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji lub reklam;
f) wprowadzanie Zadania konkursowego w całości lub części do sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Utworu w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia.
6. Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania zależnych praw autorskich do utworu stworzonego w ramach Zadania konkursowego.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.drogeriejawa.pl.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w niniejszym Regulaminie Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.
5. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
6. Wypowiedzi umieszczane przez Uczestników w ramach Konkursu nie mogą zawierać treści obraźliwych lub oszczerczych względem kogokolwiek. Zabrania się również umieszczania treści wulgarnych, przez co rozumie się: niewyszukane słownictwo, pornografię, przemoc i treści drastyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestników.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 07.09.2021