REGULAMIN KONKURSU “PIELĘGNUJ WIOSENNE CHWILE!” W SIECI DROGERIE JAWA

 

§1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

1. KONKURS – akcja promocyjna odbywająca się w okresie od 21.03.2022 r. do 15.05.2022 r. przeznaczona dla klientów Sklepów Sieci Drogerie Jawa, umożliwiająca jego Uczestnikom wygranie Nagrody.
2. ORGANIZATOR – Jawa Radliński Szymanek Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440536, NIP: 5223001335, REGON: 146395940
3. FUNDATOR – fundator Nagród w Konkursie:
NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych.
4. NAGRODA – świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatom na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin. Uczestnik przez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie potwierdza, iż zapoznał się i zgadza się na zapisy Regulaminu.
6. SKLEP – punkt sprzedaży Produktów Promocyjnych biorący udział w Konkursie, na terenie Polski należący do Sieci Drogerie Jawa.
7. ZAKUP PROMOCYJNY – każdy jednorazowy zakup dowolnych produktów NIVEA za min. 30 zł. Zakup promocyjny powinien być dokonany w dowolnym Sklepie w okresie od dnia 21.03.2022 r. do 15.05.2022 r. i udokumentowany Paragonem. Wybór Sklepu, w którym Uczestnik dokona Zakupu Promocyjnego jest dobrowolny i w żaden sposób nie wpływa na warunki uczestnictwa w Konkursie.
8. PRODUKT PROMOCYJNY – wszystkie produkty marki NIVEA dostępne w asortymencie Sklepów.
9. UCZESTNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która bierze udział w Konkursie. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bliskie dla pracowników lub współpracowników Organizatora, właściciela Sklepu lub Fundatora, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo rodziców, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być również pracownicy lub współpracownicy Organizatora, Sklepu lub Fundatora.
10. LAUREAT – osoba, której została przyznana Nagroda w Konkursie
11. ZGŁOSZENIE – Zgłoszenie przez Stronę https://strona.drogeriejawa.pl/konkurs-nivea/ zawierające odpowiedź na Zadanie, opisane w §2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
12. ZADANIE – ma znaczenie nadane w §2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
13. STRONA – serwis internetowy pod adresem https://strona.drogeriejawa.pl/konkurs-nivea/, na którym prowadzony jest Konkurs. Korzystanie ze strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu.
14. PARAGON – dowód zakupu Produktu Promocyjnego uprawniający Uczestnika, któremu przyznana została Nagroda, do jej odbioru. Dowód zakupu w postaci wydruku z kasy fiskalnej, na potrzeby niniejszego Konkursu, powinien być czytelny i zawierać dane adresowe Sklepu, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego. W Konkursie dopuszcza się także faktury Vat wystawione na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, o ile spełniają wymóg dotyczący rodzaju i wartości zakupionych Produktów Promocyjnych. Paragonem w rozumieniu Regulaminu nie jest paragon niefiskalny ani potwierdzenie zapłaty z terminala kart płatniczych.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od dnia 21.03.2022 r. do 15.05.2022 r. (okres zbierania Zgłoszeń). Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

a. Etap I trwa od 21.03.2022 r. do 17.04.2022 r.
b. Etap II trwa od 18.04.2022 r. do 15.05.2022 r.

2. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie powinna w okresie trwania Konkursu:

a. dokonać Zakupu Promocyjnego,
b. dokonać płatności za dokonany Zakup Promocyjny,
c. koniecznie zachować Paragon,
d. prawidłowo wykonać zadanie konkursowe,
e. zgłosić się do Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia przez Stronę https://strona.drogeriejawa.pl/konkurs-nivea/

3. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Konkursu dokonają w Sklepie jednorazowego zakupu dowolnych produktów NIVEA za min. 30 zł, a następnie wykonają Zadanie.
4. W przypadku dokonania zakupu Produktów Promocyjnych w ilości będącej wielokrotnością wymaganego limitu ujętych na jednym Paragonie, Uczestnikowi nie przysługuje odpowiednio większa ilość Zgłoszeń. Jeden Paragon uprawnia do dodania jednego Zgłoszenia.
5. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał Paragonu wystawiony przez Sklep, w którym dokonano zakupu Produktów Promocyjnych, w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej Nagrody, z tym z zastrzeżeniem, że data i godzina na Paragonie nie może być późniejsza niż data i godzina dokonania zgłoszenia w Konkursie.
6. Zadanie polega na napisaniu odpowiedzi na pytanie „Jak NIVEA pomaga Ci dbać o siebie wiosną?” i przesłaniu jej za pomocą Strony.
7. Dokonując Zgłoszenia przez Stronę, Uczestnik jest zobowiązany do podania:

a. Imienia i nazwiska
b. Numeru Paragonu dokumentującego Zakup Promocyjny
c. Swojego adresu e-mail do kontaktu
d. Treści Zgłoszenia (odpowiedź na zadanie)

8. Dla Zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Strony, Organizator ustala limit 300 znaków ze spacjami.
9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, jednak każde Zgłoszenie powinno być poparte osobnym Paragonem dokumentującym określony w § 1 ust. 7 zakup Produktów Promocyjnych.
10. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do Konkursu, do przesłania wszystkich Paragonów. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał tych Paragonów może zostać zdyskwalifikowany i wykluczony z Konkursu, z utratą prawa do nagrody przyznanej mu w Konkursie włącznie. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
11. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość Zgłoszeń, w każdym Etapie, (pod warunkiem dokonania kolejnych Zakupów Promocyjnych), jednakże jedna osoba może wygrać tylko jedną Nagrodę w całym Konkursie. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać Zgłoszenia do Konkursu z podaniem różnych adresów e-mail, a zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej Nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, jedna osoba zostanie nagrodzona jedną Nagrodą, a kolejna Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
12. Paragon powinien zostać wystawiony w czasie trwania Konkursu. Paragon z wcześniejszą lub późniejszą datą zakupu niż czas trwania Konkursu nie będzie brany pod uwagę przy przyznawaniu Nagród przez Organizatora.
13. Zgłoszenie powinno zostać wysłane w dniu dokonania Zakupu Promocyjnego lub w dacie późniejszej, jednakże nie późniejszej niż ostatni dzień trwania Konkursu.
14. Przez termin nadesłania Zgłoszenia przez Uczestnika rozumie się datę i godzinę, z jaką Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie informatycznym zbierającym zgłoszenia.

§3
ZASADY WYKONYWANIA ZADANIA

1. Zadanie może zostać wykonane wyłącznie przez Uczestnika, który dokonał zakupu Produktów Promocyjnych.
2. W Konkursie udział biorą wyłącznie Zgłoszenia, które zostały nadesłane przez Stronę i zostały doręczone Organizatorowi w czasie trwania Konkursu.
3. Zgłoszenia, które zostały doręczone po upływie terminu obowiązywania Konkursu nie będą brane przez Organizatora pod uwagę przy przyznawaniu Uczestnikom Nagród.
4. Treść przesyłanego Zgłoszenia nie może naruszać praw autorskich, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich. Przesłanie Zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że:

a. Uczestnik jest jego wyłącznym autorem,
b. Uczestnikowi przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Zgłoszenia,
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Zgłoszenia nie zostały w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich.

5. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie udziela Organizatorowi bez ograniczeń terytorialnych nieodpłatnej licencji na korzystanie ze Zgłoszenia na potrzeby Konkursu oraz w celu działań marketingowych Organizatora, początkowo na okres 5 lat, przy czym po upływie 5 lat licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony, a Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo do wypowiedzenia licencji zawartej na czas nieoznaczony z 2 letnim okresem wypowiedzenia. Udzielenie licencji obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. używania, utrwalania, zwielokrotniania i wykorzystywania z rozwiązania Konkursu przedstawionego w Zgłoszeniu w zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji marketingowej, bez limitu kopii, wszelką techniką i na wszystkich nośnikach, także w formie elektronicznej i w Internecie, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

b. obrót egzemplarzami, na których utrwalono materiały lub ich części opatrzone ww. rozwiązaniem Konkursu w oryginale lub w kopii poprzez wprowadzanie do obrotu;
c. wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji ww. materiałów lub ich części na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych towarów oraz na oznaczenie usług.

§4
PRZYZNANIE NAGRODY

1. W ramach Konkursu przewidziano łącznie 64 (słownie: sześćdziesiąt cztery) Nagrody, w tym 4 Nagrody I stopnia i 60 Nagród II stopnia.
2. Nagrodą I stopnia w Konkursie jest rower marki Embassy z koszykiem o wartości rynkowej ok. 3000 zł brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną stanowiącą zaliczkę na podatek dochodowy (zgodnie z ust. 3 poniżej). Nagrodą II stopnia jest zestaw kosmetyków NIVEA, w którego skład wchodzą następujące produkty: NIVEA Pielęgnujący płyn micelarny do cery wrażliwej i nadwrażliwej 200 ml, NIVEA Antyperspriant Rose Touch Spray 150 ml, NIVEA Odświeżający żel pod prysznic Fresh Blends Malina i Borówka 300 ml oraz NIVEA Łagodzący balsam do ciała 400 ml, o wartości rynkowej ok. 70 zł brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną stanowiącą zaliczkę na podatek dochodowy (zgodnie z ust. 3 poniżej).
3. Do każdej nagrody rzeczowej wskazanej w §4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, Laureat Konkursu otrzyma również dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród rzeczowych tj. 11,11% wartości przekazywanej im odpowiednio Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.
4. W celu przyznania Nagrody, Organizator wyłoni komitet konkursowy („Komitet”) powołany przez Organizatora.
5. Komitet ocenia przesłane Zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym oraz wybiera Uczestnika/Uczestników, któremu/którym zostanie przyznana Nagroda. Komitet kieruje się
kreatywnością i oryginalnością nadesłanego Zgłoszenia. Ocena Komitetu zostanie zaprotokołowana.
6. Nagrody w Konkursie będą przyznawane w dwóch etapach:

a. Etap I trwa od 21.03.2022 r. do 17.04.2022 r.
Komitet konkursowy, zgodnie z ust. 5 powyżej, spośród Zgłoszeń nadesłanych w Etapie I, wybierze Laureatów, którym zostanie przyznana 2x Nagroda I stopnia i 30x Nagroda II stopnia. Wybór nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia zbierania Zgłoszeń w I Etapie Konkursu.
b. Etap II trwa od 18.04.2022 r. do 15.05.2022 r. Komitet konkursowy, zgodnie z ust. 5 powyżej, wybierze Uczestników, którzy dokonali Zgłoszenia w Etapie II, którym zostanie przyznana 2x Nagroda I stopnia i 30x Nagroda II stopnia nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia zbierania zgłoszeń w II etapie Konkursu.

Komitet, oprócz Laureatów, wybierze także Laureatów Rezerwowych, do których zostanie skierowanie Powiadomienie, o którym mowa w par. 5 ust. 1 w przypadku, kiedy jeden lub więcej spośród Laureatów utraci prawo do Nagrody. Komitet wybierze początkowo nie więcej niż 5 Laureatów Rezerwowych, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Komitet z góry ustali kolejność powiadamiania Laureatów Rezerwowych o nagrodzie na wypadek, gdyby jeden lub więcej Laureatów utraciło prawa do Nagrody.
7. W przypadku, kiedy nie będzie możliwe wydanie wszystkich Nagród, czyli nie będzie już możliwości wybrania kolejnych Laureatów Rezerwowych, Nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.
8. Przez niemożność wybrania kolejnych Laureatów Rezerwowych rozumie się sytuacje, kiedy:

a. Lista możliwych do wybrania Uczestników Konkursu wyczerpie się przed wydaniem wszystkich Nagród,
b. Komitet uzna, że pozostałe Zgłoszenia, dokonane przez Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, nie pozwalają na ich nagrodzenie – nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

9. Organizator podejmie wszelkie starania, aby wszystkie Nagrody w Konkursie zostały wydane Laureatom.
10. Uczestnicy, którym została przyznana Nagroda, z chwilą przekazania Nagrody przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane w § 3 niniejszego Regulaminu.
11. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej
z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych innych osób.

§5
PRZEKAZANIE NAGRODY

1. Po wyłonieniu Laureatów, w ciągu 7 dni roboczych, Organizator skontaktuje się z danym Laureatem e-mailowo na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji Zgłoszenia przez Stronę. Organizator poprosi o przekazanie danych osobowych Laureata takich jak: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, a także o numer telefonu. Przekazanie danych powinno nastąpić w formie wskazanej w Powiadomieniu.
2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia skontaktowania się z Laureatem.
3. Organizator podejmie maksymalnie 3 próby kontaktu z Laureatem. Próby kontaktu będą podejmowane w dni robocze w godzinach 9-17 czasu polskiego. Brak możliwości kontaktu z Laureatem powoduje utratę prawa do Nagrody.
4. W celu przekazania Nagrody Organizator wymaga przesłania Organizatorowi Paragonu. Organizator dopuszcza przesłanie wyraźnego i czytelnego zdjęcia lub kopii Paragonu. Przesłanie Paragonu powinno nastąpić w formie wskazanej w Powiadomieniu, w terminie do 7 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Organizatora. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazanie zdjęcia lub czytelnego skanu Paragonu w inny, uzgodniony z Organizatorem sposób. Organizator w uzasadnionych przypadkach może wezwać Laureata do przekazania Paragonu fizycznie. Koszt ewentualnej wysyłki Paragonu ponosi Laureat.
5. W sytuacji, gdy Laureat nie przekaże pełnych danych osobowych lub danych niezbędnych do celów podatkowych, a także gdy nie prześle Organizatorowi, pomimo żądania, Paragonu spełniającego wymogi określone w niniejszym Regulaminie, traci prawo do Nagrody.
6. Przekazanie Nagród nastąpi w terminie do 5 tygodni od dnia przekazania przez Laureata kompletnych danych, o których mowa w ust. 1 oraz przesłania Paragonu.
7. Przekazanie Nagród I stopnia oraz Nagród II stopnia nastąpi w drodze przesyłki kurierskiej lub pocztowej.
8. Koszty przekazania Nagrody ponosi Organizator.
9. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, przedmioty materialne lub niematerialne, w tym bony towarowe.
10. Laureat traci prawo do Nagrody również w przypadku, gdy przesłany Paragon będzie:

a. nieczytelny, niewyraźny bądź uszkodzony,
b. podrobiony lub sfałszowany,
c. dotyczył innych produktów niż Produkty Promocyjne.

§6
REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Regulaminie.
2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konkursu powinna zawierać adres korespondencyjny składającego reklamację, imię i nazwisko, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności.
3. Reklamacje mogą być składane w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje wniesione po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.
6. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§7
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem na podstawie Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO wskazujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Jawa Radliński Szymanek Spółka Jawna z siedzibą w: ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa („Administrator”).
2. Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy: e-mail: kontakt.rodo@siecjawa.pl; tel. 22 39 77 555.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w związku z Konkursem (z wyjątkiem udzielenia licencji zgodnie z §3 ust. 6 oraz przeniesieniem praw autorskich zgodnie z §4 ust. 7), a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Regulamin udostępniany będzie na stronie https://strona.drogeriejawa.pl/konkurs-nivea/ oraz w siedzibie Organizatora.
5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.)